Chọn danh mục:
STT Tên sản phẩm Hãng/xuất xứ Đơn vị tính Giá Tình trạng Bảo hành
1 Bộ sạc pin Micro không dây TOA BC-900 CE TOA BC-900 CE chiếc
29.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
2 Pin dùng cho máy hội thảo TOA BP-900 CE TOA BP-900 CE chiếc
3.550.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
3 Bộ máy chủ tịch TOA TS-901 Y TOA TS-901 Y chiếc
10.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
4 Bộ máy đại biểu TOA TS-902 Y TOA TS-902 Y chiếc
10.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
5 Micro cổ ngỗng cần dài TOA TS-904 TOA TS-904 chiếc
2.580.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
6 Máy Thu/Phát Hồng Ngoại TOA TS-905 TOA TS-905 chiếc
10.360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
7 Máy Thu Phát Hồng Ngoại TOA TS-907 TOA TS-907 chiếc
10.360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
8 Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-910 CE TOA TS-910 CE chiếc
26.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
9 Máy chủ tịch TOA TS-921 TS-921 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
10 Máy đại biểu TOA TS-922 TS-922 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
11 Bộ sạc pin Micro không dây TOA BC-900 CE TOA BC-900 CE chiếc
29.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
12 Pin dùng cho máy hội thảo TOA BP-900 CE TOA BP-900 CE chiếc
3.550.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
13 Bộ Điều Khiển Trung Tâm TOA TS-800 CE TOA TS-800 CE chiếc
29.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
14 Bộ máy chủ tịch TOA TS-801 Y TOA TS-801 Y chiếc
12.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
15 Micro cổ ngỗng cần dài TOA TS-904 TOA TS-904 chiếc
2.580.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
16 Máy Thu/Phát Hồng Ngoại TOA TS-905 TOA TS-905 chiếc
10.360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
17 Máy Thu Phát Hồng Ngoại TOA TS-907 TOA TS-907 chiếc
10.360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
18 Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-910 CE TOA TS-910 CE chiếc
26.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
19 Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-820 TS-820 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
20 Máy chủ tịch TOA TS-821 TS-821 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
21 Máy đại biểu TOA TS-822 TS-822 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
22 Bộ trung tâm hội thảo TOA TS-680-AS TOA TS-680-AS chiếc
10.980.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
23 Bộ máy micro chủ tịch TOA TS-681-AS TS-681-AS chiếc
4.510.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
24 Máy chủ tịch kèm Micro cần dài TOA TS-681L-AS TS-681L-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
25 Máy đại biểu kèm Micro cần dài TOA TS-682-AS TOA TS-682-AS chiếc
4.215.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
26 Máy đại biểu kèm Micro cần dài TOA TS-682L-AS TOA TS-682L-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
27 Micro cổ ngỗng cần dài TOA TS-904 TOA TS-904 chiếc
2.580.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
28 Dây Cáp Nối Dài 10m TOA YR-780-10M YR-780-10M chiếc
1.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
29 Dây Cáp Nối Dài 2m TOA YR-780-2M YR-780-2M chiếc
1.280.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
30 Máy chủ tịch kèm Micro cần dài TOA TS-691L-AS TS-691L-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
31 Máy đại biểu kèm Micro cần dài TOA TS-692L-AS TS-692L-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
32 Máy chủ tịch TOA TS-691-AS TS-691-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
33 Máy đại biểu kèm micro cần dài TOA TS-692-AS TS-692-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
34 Bộ trung tâm TOA TS-780 CE TOA TS-780 CE chiếc
22.980.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
35 Bộ máy micro chủ tịch TOA TS-781 TOA TS-781 chiếc
5.380.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
36 Bộ máy micro đại biểu TOA TS-782 TOA TS-782 chiếc
4.630.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
37 Micro cổ ngỗng cần dài TOA TS-904 TOA TS-904 chiếc
2.580.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
38 Dây Cáp Nối Dài 10m TOA YR-780-10M YR-780-10M chiếc
1.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
39 Dây Cáp Nối Dài 2m TOA YR-780-2M YR-780-2M chiếc
1.280.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
40 Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-900 CE TOA TS-900 CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
41 Micro Tiêu Chuẩn Cần Ngắn TOA TS-903 TOA TS-903 chiếc
2.160.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
42 Micro cổ ngỗng cần dài TOA TS-904 TOA TS-904 chiếc
2.580.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
43 Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-910 CE TOA TS-910 CE chiếc
26.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
44 Bộ máy chủ tịch TOA TS-911 TOA TS-911 chiếc
12.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
45 Bộ Máy Đại Biểu TOA TS-912 TOA TS-912 chiếc
11.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
46 Thiết bị mở rộng TOA TS-918 CE TOA TS-918 CE chiếc
8.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
47 Cầu nối TOA TS-919B1 TOA TS-919B1 chiếc
1.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
48 Cầu nối TOA TS-919B4 TOA TS-919B4 chiếc
3.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
49 Bộ Điều Khiển Trung Tâm TOA TS-800 CE TOA TS-800 CE chiếc
29.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
50 Thiết Bị Đại Biểu Micro TOA TS-802 Y TOA TS-802 Y chiếc
11.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
51 Bộ máy chủ tịch TOA TS-811 TOA TS-811 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
52 Bộ thiết bị đại biểu TOA TS-812 TOA TS-812 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
53 Micro cổ ngỗng cần dài TOA TS-904 TOA TS-904 chiếc
2.580.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
54 Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-910 CE TOA TS-910 CE chiếc
26.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
55 Thiết bị mở rộng TOA TS-918 CE TOA TS-918 CE chiếc
8.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
56 Cầu nối TOA TS-919B1 TOA TS-919B1 chiếc
1.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
57 Cầu nối TOA TS-919B4 TOA TS-919B4 chiếc
3.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
58 Thiết bị tăng âm hội thảo TOA TS-770 CE TOA TS-770 CE chiếc
16.570.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
59 Bộ máy micro chủ tịch TOA TS-771 TOA TS-771 chiếc
5.580.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
60 Bộ máy micro đại biểu TOA TS-772 TOA TS-772 chiếc
4.870.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
61 Micro cổ ngỗng TOA TS-773 TOA TS-773 chiếc
1.730.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
62 Micro cổ ngỗng TOA TS-774 TOA TS-774 chiếc
2.380.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
63 Bộ giao diện micro TOA TS-775 TOA TS-775 chiếc
7.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
64 Micro cổ ngỗng cần dài TOA TS-904 TOA TS-904 chiếc
2.580.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
65 Hộp đại biểu kèm micro cần dài Bosch CCS-DL Bosch CCS-DL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
66 Hộp chủ tịch kèm micro cần dài Bosch CCS-CML Bosch CCS-CML chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
67 Khối điều khiển trung tâm Bosch CCS-CU Bosch CCS-CU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
68 Khối điều khiển trung tâm BOSCH CCS-CUD BOSCH CCS-CUD chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
69 Cáp nối dài chuyên dụng 5m BOSCH LBB3316/05 BOSCH LBB3316/05 chiếc
1.116.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
70 Cáp nối dài chuyên dụng 10m BOSCH LBB3316/10 BOSCH LBB3316/10 chiếc
1.310.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
71 Cáp 100m kèm 5 cặp giắc nối BOSCH LBB3316/00 BOSCH LBB3316/00 chiếc
7.167.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
72 Kẹp cáp hội thảo BOSCH DCN-DISCLM BOSCH DCN-DISCLM chiếc
615.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
73 Hộp chủ tịch cần ngắn BOSCH CCS-CMS BOSCH CCS-CMS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
74 Cáp mở rộng Bosch LBB3316/xx Bosch LBB3316/xx chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
75 Chốt giữ cáp tại hộp đại biểu (gói 25 chiếc) Bosch DCN-DISCLM Bosch DCN-DISCLM chiếc
615.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
76 Cấu hình âm thanh hội thảo 13 micro Bosch CCS900 atcc-ht01 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
77 Hộp đựng BOSCH CCSD-TC BOSCH CCSD-TC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
78 Hộp đại biểu cần ngắn BOSCH CCSD-DS BOSCH CCSD-DS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
79 Hộp đại biểu cần dài BOSCH CCSD-DL BOSCH CCSD-DL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
80 Khối điều khiển trung tâm BOSCH CCSD-CU BOSCH CCSD-CU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
81 Khối điều khiển trung tâm BOSCH CCSD-CURD BOSCH CCSD-CURD chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
82 Cáp nối dài chuyên dụng 5m BOSCH LBB4116/05 BOSCH LBB4116/05 chiếc
1.107.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
83 Hộp đại biểu cần ngắn BOSCH CCSD-DS-EU BOSCH CCSD-DS-EU chiếc
7.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
84 Cáp nối dài chuyên dụng Bosch LBB4116/xx Bosch LBB4116/xx chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
85 Cáp mở rộng Bosch LBB4116/00 Bosch LBB4116/00 chiếc
7.753.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
86 Cặp giắc nối DCN – 25 đôi Bosch LBB4119/00 Bosch LBB4119/00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
87 Phần mềm điều khiển hội thảo Bosch CCSD-SCM CCS100D CCSD-SCM chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
88 Camera HD dành cho hội thảo màu trắng Bosch VCD-811-IWT Bosch VCD-811-IWT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
89 Camera HD dành cho hội thảo màu đen Bosch VCD-811-ICT Bosch VCD-811-ICT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
90 Cấu hình hội thảo Bosch CCS1000D ( Xuất xứ Bồ Đào Nha) CCS1000D_TCA01 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng
91 Bộ điều khiển trung tâm truy nhập không dây Bosch DCNM-WAP Bosch DCNM-WAP chiếc
90.250.200 VND VND
Còn hàng 12 tháng
92 Hộp đại biểu không dây màn hình chạm 4.3″ Bosch DCNM-WDE Bosch DCNM-WDE chiếc
34.304.850 VND VND
Còn hàng 12 tháng
93 Hộp đại biểu không dây cơ sở Bosch DCNM-WD DCNM-WD Bosch chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
94 Micro loại ngắn Bosch DCNM-MICS Bosch DCNM-MICS chiếc
5.063.850 VND VND
Còn hàng 12 tháng
95 Micro loại dài Bosch DCNM-MICL DCNM-MICL chiếc
5.489.100 VND VND
Còn hàng 12 tháng
96 Cần micro định hướng cao Bosch DCNM-HDMIC Bosch DCNM-HDMIC chiếc
7.383.150 VND VND
Còn hàng 12 tháng
97 Pin cho hộp đại biểu không dây Dicentis Bosch DCNM-WLIION DCNM-WLIION chiếc
8.490.150 VND VND
Còn hàng 12 tháng
98 Bộ sạc cho 5 pin Bosch DCNM-WCH05 DCNM-WCH05 chiếc
30.731.400 VND VND
Còn hàng 12 tháng
99 Camera HD hội thảo màu trắng Bosch VCD-811-IWT Bosch VCD-811-IWT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
100 Camera HD hội thảo màu đen Bosch VCD-811-ICT Bosch VCD-811-ICT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
101 Hệ thống hội thảo Bosch không dây DICENTIS + Micro cần ngắn DICENTIS_TCA03 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng
102 Bộ cấp nguồn mở rộng cho hệ thống Bosch DCNM-PS2 DCNM-PS2 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
103 Bộ điều khiển trung tâm và cấp nguồn hệ thống Bosch DCNM-APS2 DCNM-APS2 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
104 Hộp đại biểu có dây đa phương tiện – màn hình chạm 7″ Bosch DCNM-MMD2 DCNM-MMD2 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
105 Hộp đại biểu có dây cơ sở Bosch DCNM-D DCNM-D chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
106 Hộp đại biểu có dây có chức năng chọn kênh phiên dịch Bosch DCNM-DSL DCNM-DSL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
107 Hộp đại biểu có dây có chức năng biểu quyết Bosch DCNM-DVT DCNM-DVT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
108 Hộp đại biểu có dây màn hình chạm 4.3″ Bosch DCNM-DE DCNM-DE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
109 Micro định hướng cao Bosch DCNM-HDMIC DCNM-HDMIC chiếc
7.383.150 VND VND
Còn hàng 12 tháng
110 Cần micro loại dài Bosch DCNM-MICL DCNM-MICL chiếc
5.489.100 VND VND
Còn hàng 12 tháng
111 Cần micro loại ngắn Bosch DCNM-MICS DCNM-MICS chiếc
5.063.850 VND VND
Còn hàng 12 tháng
112 Phần mềm máy chủ hệ thống Bosch DCNM-LSYS DCNM-LSYS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
113 Phần mềm quản lý hệ thống hội thảo Bosch DCNM-LMPM DCNM-LMPM chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
114 Phần mềm điều khiển camera Bosch DCNM-LCC DCNM-LCC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
115 Phần mềm chia sẻ dữ liệu Bosch DCNM-LMS DCNM-LMS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
116 Phần mềm quản lý dữ liệu đại biểu Bosch DCNM-LPD DCNM-LPD chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
117 Phần mềm biểu quyết tại chỗ Bosch DCNM-LSVT DCNM-LSVT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
118 Phần mềm xác thực đại biểu tại chỗ Bosch DCNM-LSID DCNM-LSID chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
119 Phần mềm lựa chọn ngôn ngữ tại chỗ Bosch DCNM-LSSL DCNM-LSSL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
120 Phần mềm mở rộng thêm 01 người dùng trên 01 hộp hội thảo Bosch DCNM-LSDU DCNM-LSDU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
121 Cáp nối dài chuyên dụng Bosch Dicentis Bosch Dicentis chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
122 Cáp mở rộng Bosch Dicentis 250m Dicentis 250m chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
123 Giắc đấu nối Bosch Dicentis Bosch Dicentis chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
124 Bộ kit kẹp giắc cho hệ thống hội thảo Bosch Dicentis DCNM-CBTK Dicentis DCNM-CBTK chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
125 Tấm nhựa gắn bảng tên cho đại biểu (gói 25 chiếc) Bosch DCNM-NCH DCNM-NCH chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
126 Miếng dán chống lóa cho màn hình (gói 25 chiếc) Bosch DCNM-MMDSP DCNM-MMDSP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
127 Camera HD cho hội thảo màu trắng Bosch VCD-811-IWT VCD-811-IWT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
128 Camera HD cho hội thảo màu đen Bosch VCD-811-ICT VCD-811-ICT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
129 Bộ mở rộng micro hội thảo JTS CS-1EXS CS-1EXS chiếc
1.120.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
130 Bộ mở rộng micro hội thảo JTS CS-1EXM CS-1EXM chiếc
960.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
131 Máy đại biểu JTS CS-1DU CS-1DU chiếc
3.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
132 Máy chủ tịch hội thảo JTS CS-1CH CS-1CH chiếc
4.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
133 Tăng âm trung tâm JTS CS-1CU CS-1CU chiếc
6.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
134 Cáp kéo dài 5m JTS D7P-5 D7P-5 chiếc
650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
135 Cáp kéo dài 10M JTS D7P-10 D7P-10 chiếc
1.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
136 Cáp kéo dài 20M JTS D7P-20 D7P-20 chiếc
1.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
137 Bộ thu không dây UHF và micro trùm đầu JTS UR-816DV/UT-16HWV UR-816DV/UT-16HWV chiếc
6.350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
138 Hộp chủ tịch kèm cần micro JTS CS-120CH CS-120CH chiếc
9.440.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
139 Bộ điều khiển trung tầm JTS CS-120CU CS-120CU chiếc
23.360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
140 Máy đại biểu kèm cần micro JTS CS-120DU CS-120DU chiếc
9.120.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
141 Cáp kéo dài 3M JTS D7120MM-3 D7120MM-3 chiếc
420.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
142 Cáp kéo dài 1M JTS D7120MM-1 D7120MM-1 chiếc
290.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
143 Cáp kéo dài 10M JTS D7120-10 D7120-10 chiếc
1.280.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
144 Cáp kéo dài 20M JTS D7120-20 D7120-20 chiếc
1.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
145 Cáp kéo dài 100M JTS D7120-100 D7120-100 chiếc
5.840.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
146 Bộ điều khiển trung tâm SHURE DIS-CCU DIS-CCU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 Tháng
147 Bộ đế Micro hội thảo SHURE DC-5980P DC-5980P chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 Tháng
148 Cần Micro hội thảo hội nghị SHURE GM5924 GM5924 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 Tháng
149 Dây cáp hội thảo sử dụng cho Shure DDS 5900 DDS 5900 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
150 Hệ thống loa Two-Way ScreenArray JBL 4722/4722N 4722/4722N chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
151 Bộ thu không dây AKG SR470 SR470 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
152 Tai nghe cho đại biểu Televic TEL 152 TEL 152 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
153 Tai nghe cho bàn phiên dịch Televic TEL 15 TEL 15 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
154 Bộ chuyển mạch & chuyển đổi tín hiệu Televic DNTBOB 88 DNTBOB 88 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
155 Bàn phiên dịch kỹ thuật số Televic Lingua ID Lingua ID chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
156 Hộp chủ tịch cơ bản Televic Confidea F-CD Confidea F-CD chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
157 Micro cần dài Televic D-Mic 50 SL D-Mic 50 SL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
158 Hộp đại biểu cơ bản Televic Confidea F-DD Confidea F-DD chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
159 Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số Televic Plexus AE Plexus AE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
160 Hộp đại biểu Televic D-Cerno DL D-Cerno DL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
161 Cable nối dài ICC5/10 ICC5/10 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
162 Hộp chủ tịch Televic D-Cerno CL D-Cerno CL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
163 Bộ Điều Khiển trung tâm Televic D-Cerno CUR D-Cerno CUR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
164 Headset dùng cho phiên dịch viên Beyerdynamic DT 394.SIS DT 394.SIS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
165 Bộ điều khiển trung tâm Beyerdynamic SIS 123 SIS 123 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
166 Tai nghe cho bộ thu hồng ngoại Beyerdynamic DT2 DT2 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
167 Thùng sạc pin cho 40 bộ thu hồng ngoại Beyerdynamic Iris C40 Iris C40 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
168 Bộ thu tín hiệu IR kỹ thuật số 16 kênh Beyerdynamic IRIS RP16 MKII IRIS RP16 MKII chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
169 Bộ tản nhiệt hồng ngoại Beyerdynamic IRIS EF IRIS EF chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
170 Bộ chuyển đổi tín hiệu hồng ngoại Beyerdynamic IRIS TS MKII IRIS TS MKII chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
171 Bàn phiên dịch Beyerdynamic SIS 1202 SIS 1202 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
172 Bộ micro dành cho chủ tọa Beyerdynamic Orbis MU 43 Orbis MU 43 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
173 Bộ micro dành cho đại biểu beyerdynamic Orbis MU 41 Orbis MU 41 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
174 Micro dành cho đại biểu Beyerdynamic Orbis MU-21 Orbis MU-21 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
175 Micro dành cho chủ tọa Byerdynamic Orbis MU-23 Orbis MU-23 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
176 Bộ điều khiển trung tâm Byerdynamic Orbis CU Orbis CU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
177 Micro chủ tịch ITC TS-0624 TS-0624 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
178 Hộp kết nối micro hội nghị ITC TS-0626A TS-0626A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
179 Micro đại biểu ITC TH-0801A TH-0801A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
180 Micro chủ tịch ITC TH-0801 TH-0801 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
181 Micro đại biểu ITC TH-0602A TH0602A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
182 Micro chủ tịch ITC TH-0602 TH0602 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
183 Micro đại biểu ITC T-0623A T0623A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
184 Micro đại biểu ITC TH-0805A TH-0805A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
185 Micro chủ tịch ITC TH-0805 TH0805 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
186 Micro chủ tịch-đại biểu TH-0805 TH-0805A ITCTH0805 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
187 Micro chủ tịch-đại biểu TH-0804 TH-0804A ITCTH-0804 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
188 Micro chủ tịch-đại biểu TH-0801 TH-0801A ITCTH-0801 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
189 Hệ thống phiên dịch hội nghị không dây ITC TH-0700H TH0700H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
190 Bộ điều khiển trung tâm cơ sở Bosch DCN-CCUB2 DCN-CCUB2 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
191 Bộ cấp nguồn mở rộng Bosch DCN-EPS DCN-EPS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
192 Hộp đại biểu cơ sở có micro gắn cố định Bosch DCN-DISx-x DCN-DISx-x chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
193 Hộp đại biểu có tính năng biểu quyết Bosch DCN-DV DCN-DV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
194 Hộp đại biểu cơ sở bosch DCN-DISD-x DCN-DISD-x chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
195 Hộp đại biểu có bộ chọn kênh phiên dịch Bosch DCN-DCS DCN-DCS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
196 Hộp đại biểu có một bộ chọn kênh phiên dịch bosch DCN-DISCS-x DCN-DISCS-x chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
197 Hộp đại biểu có hai bộ chọn kênh phiên dịch bosch DCN-DISDCS-x DCN-DISDCS-x chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
198 Hộp đại biểu có tính năng biểu quyết bosch DCN-DISV-x DCN-DISV-x chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
199 Hộp đại biểu có tính năng biểu quyết và bộ chọn kênh phiên dịch Bosch DCN-DISVCS-x DCN-DISVCS-x chiếc
13.060.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
200 Hộp đại biểu cơ sở có micro gắn cố định Bosch DCN-Dx Bosch DCN-Dx chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
201 Hộp đại biểu có tính năng biểu quyết và bộ chọn kênh phiên dịch Bosch DCN-DVCS DCN-DVCS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
202 Cần micro cho hộp hội thảo Bosch DCN-NG DCN-NG chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
203 Phần mềm quản lý Bosch DCN-SW-E DCN-SW-E chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
204 Phần mềm điểm danh quản lý đại biểu dành cho hệ thống Bosch DCN DCN-SWAT DCN DCN-SWAT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
205 Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đại biểu Bosch DCN-SWDB-E DCN-SWDB-E chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
206 Micro chủ tịch ITC TS-0623 TS0623 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 24 tháng
207 Micro đại biểu ITC TS-0624A TS0624A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 24 tháng
208 Bộ chuyển đổi TOA AD-0910 CE 1,8 mét TOA AD-0910 CE chiếc
1.415.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
209 Bộ chuyển đổi TOA AD-1210P CE 1,8 mét TOA AD-1210P CE chiếc
1.269.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
210 Bộ chuyển đổi TOA AD-246 ER 1,5 mét TOA AD-246 ER chiếc
1.139.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
211 Bộ chuyển đổi TOA AD-5000-2 ER 1,8 mét TOA AD-5000-2 ER chiếc
1.128.600 VND VND
Còn hàng 12 tháng
212 Bộ chuyển đổi TOA AD-5000-6 ER 1,8 mét TOA AD-5000-6 ER chiếc
1.366.200 VND VND
Còn hàng 12 tháng
213 Tấm chắn một size TOA BK-013B TOA BK-013B chiếc
414.700 VND VND
Còn hàng 12 tháng
214 Tấm chắn hai size TOA BK-023B TOA BK-023B chiếc
476.300 VND VND
Còn hàng 12 tháng
215 Tấm chắn ba size TOA BK-033B TOA BK-033B chiếc
440.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
216 Tấm tản nhiệt quạt gió 8,5W TOA BP-031B 301H TOA BP-031B 301H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
217 Dây cáp TOA YR-770-10M TOA YR-770-10M chiếc
1.960.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
218 Dây cáp hội nghị TOA YR-770-2M TOA YR-770-2M chiếc
1.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
219 Dây Cáp Nối Dài 10m TOA YR-780-10M YR-780-10M chiếc
1.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
220 Dây Cáp Nối Dài 2m TOA YR-780-2M YR-780-2M chiếc
1.280.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
221 Bộ Chia 2 Kênh TOA YW-1022 Y TOA YW-1022 Y chiếc
3.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
222 Bộ chia tín hiệu TOA YW-1024 Y TOA YW-1024 Y chiếc
3.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
223 Mô-đun Tăng Âm Số 150W TOA VX-015DA TOA VX-015DA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
224 Mô-đun tăng âm số 300W TOA VX-030DA TOA VX-030DA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
225 Mô-đun tăng âm số 500W TOA VX-050DA TOA VX-050DA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
226 Bộ điều khiển tích hợp 4 vùng loa AB TOA VX-3004F TOA VX-3004F chiếc
51.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
227 Bộ điều khiển tích hợp 8 vùng loa TOA VX-3008F VX-3008F chiếc
56.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
228 Bộ điều khiển tích hợp 16 vùng loa TOA VX-3016F VX-3016F chiếc
63.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
229 Tăng âm TOA VM-2120 ER VM-2120 ER chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
230 Tăng âm TOA VM-2240 ER VM-2240 ER chiếc
16.870.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
231 Ứng dụng hệ thống TOA VM-2000 VM-2000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
232 Amply mixer 240W TOA VM-3240VA CE VM-3240VA CE chiếc
46.240.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
233 Amply liền mixer 360W TOA VM-3360VA CE VM-3360VA CE chiếc
51.180.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
234 Micro Báo Cháy TOA RM-300MF TOA RM-300MF chiếc
12.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
235 Bàn Phím Mở Rộng Cho Micro TOA RM-320F TOA RM-320F chiếc
8.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
236 Ứng dụng hệ thống TOA VM-3000 VM-3000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
237 Amply công suất TOA VP-1061 301H TOA VP-1061 301H chiếc
13.570.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
238 Amply Công Suất 120W TOA VP-1121 301H TOA VP-1121 301H chiếc
14.850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
239 Amply Công Suất 240W TOA VP-1241 301H TOA VP-1241 301H chiếc
17.726.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
240 Amply Công Suất 360W TOA VP-1361 301H TOA VP-1361 301H chiếc
26.234.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
241 Module Ngõ Vào Tăng Âm TOA VP-200VX TOA VP-200VX chiếc
548.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
242 Amply công suất 4 kênh 60W TOA VP-2064 VP-2064 chiếc
10.960.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
243 Amply công suất 2 kênh 120W TOA VP-2122 TOA VP-2122 chiếc
10.020.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
244 Amply công suất 1 kênh 240W TOA VP-2241 VP-2241 chiếc
9.954.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
245 Amply công suất 1 kênh 420W TOA VP-2421 VP-2421 chiếc
14.523.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
246 Bộ Quản Lý Trung Tâm TOA VX-2000 TOA VX-2000 chiếc
30.915.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
247 Bộ Cấp Nguồn Khẩn Cấp TOA VX-2000DS 301H TOA VX-2000DS 301H chiếc
12.670.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
248 Khung Gắn Nguồn TOA VX-2000PF TOA VX-2000PF chiếc
2.854.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
249 Khung Gắn Thiết Bị Giám Sát TOA VX-2000SF TOA VX-2000SF chiếc
19.834.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
250 Bộ Cấp Nguồn TOA VX-200PS ER TOA VX-200PS ER chiếc
7.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
251 Mô-Đun Chỉnh Tiếng TOA VX-200SE TOA VX-200SE chiếc
3.672.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
252 Mô-Đun Ngõ Vào Điều Khiển TOA VX-200SI TOA VX-200SI chiếc
4.070.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
253 Mô-Đun Ngõ Ra Điều Khiển TOA VX-200SO TOA VX-200SO chiếc
5.087.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
254 Mô-Đun Giám Sát TOA VX-200SP TOA VX-200SP chiếc
3.002.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
255 Mô-Đun Giám Sát TOA VX-200SP-2 TOA VX-200SP-2 chiếc
3.349.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
256 Mô-Đun Giám Sát TOA VX-200SZ TOA VX-200SZ chiếc
3.892.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
257 Mô-Đun Giám Sát TOA VX-200SZ-2 TOA VX-200SZ-2 chiếc
4.465.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
258 Mô-Dun Ngõ Vào Âm Thanh TOA VX-200XI TOA VX-200XI chiếc
1.527.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
259 Mô-Đun Ngõ Vào Cho Micro TOA VX-200XR TOA VX-200XR chiếc
1.672.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
260 Micro Chọn Vùng Từ Xa TOA RM-200X S TOA RM-200X S chiếc
10.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
261 Micro Báo Cháy TOA RM-200XF TOA RM-200XF chiếc
16.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
262 Ứng dụng hệ thống TOA VX-2000 VX-2000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
263 Amply công suất 480W TOA FV-248PA-AS FV-248PA-AS chiếc
17.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
264 Thiết bị ngõ ra âm thanh TOA SX-2000AO TOA SX-2000AO chiếc
104.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
265 Thiết bị ngõ vào điều khiển TOA SX-2000CI TOA SX-2000CI chiếc
33.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
266 Bộ điều khiển thiết bị đầu ra TOA SX-2000CO TOA SX-2000CO chiếc
33.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
267 Bộ quản lý trung tâm TOA SX-2000SM TOA SX-2000SM chiếc
71.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
268 Mô-đun giao tiếp IP TOA SX-200IP TOA SX-200IP chiếc
24.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
269 Mô-đun giao tiếp micro TOA SX-200RM TOA SX-200RM chiếc
12.620.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
270 Thiết bị ngõ vào âm thanh TOA SX-2100AI TOA SX-2100AI chiếc
83.230.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
271 Thiết bị ngõ ra âm thanh TOA SX-2100AO TOA SX-2100AO chiếc
126.770.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
272 Micro chọn vùng từ xa TOA RM-200SA TOA RM-200SA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
273 Micro Báo Cháy TOA RM-200SF TOA RM-200SF chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
274 Ứng dụng hệ thống TOA SX-2000 SX-2000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
275 Bảng đấu nối TOA RM-200RJ TOA RM-200RJ chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
276 Mô-đun tăng âm số 300W TOA VX-030DA TOA VX-030DA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
277 Mô-đun tăng âm số 500W TOA VX-050DA TOA VX-050DA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
278 Bộ quản lý nguồn TOA VX-3000DS CE TOA VX-3000DS CE chiếc
71.991.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
279 Bộ điều khiển tích hợp 4 vùng loa AB TOA VX-3004F TOA VX-3004F chiếc
51.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
280 Bộ điều khiển tích hợp 8 vùng loa TOA VX-3008F VX-3008F chiếc
56.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
281 Bộ điều khiển tích hợp 16 vùng loa TOA VX-3016F VX-3016F chiếc
63.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
282 Micro Báo Cháy TOA RM-200SF TOA RM-200SF chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
283 Bàn phím mở rộng cho micro TOA RM-210F TOA RM-210F chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
284 Micro chọn vùng từ xa TOA RM-300X TOA RM-300X chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
285 Bàn Phím Mở Rộng Cho Micro TOA RM-320F TOA RM-320F chiếc
8.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
286 Ứng dụng hệ thống TOA VX-3000 VX-3000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
287 Bộ chuyển mạch TOA FV-200CA-AS TOA FV-200CA-AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
288 Bộ phát tin nhắn TOA FV-200EV-AS TOA FV-200EV-AS chiếc
14.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
289 Bộ mixer tiền khuếch đại TOA FV-200PP-AS TOA FV-200PP-AS chiếc
7.680.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
290 Bộ cấp nguồn TOA FV-200PS-AS TOA FV-200PS-AS chiếc
5.340.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
291 Bộ giao tiếp micro chọn vùng từ xa TOA FV-200RF-AS TOA FV-200RF-AS chiếc
10.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
292 Amply công suất 240W TOA FV-224PA-AS FV-224PA-AS chiếc
10.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
293 Ứng dụng hệ thống TOA FV-200 TOA FV-200 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
294 Đầu phát nhạc nền CD/MP3/FM/DAB Honeywell X-MAP04 X-MAP04 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng
295 Bộ mở vùng 24 vùng Honeywell HEX-24 HEX-24 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
296 Micro chọn vùng Honeywell HMC-2000 HMC-2000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
297 Bộ amply trung tâm 8 vùng Honeywell HCU-2000 HCU-2000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
298 Bộ mở vùng 8 vùng Honeywell HEX-8 HEX-8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
299 Bàn phím mở rộng Honeywell HMC-K8 HMC-K8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
300 Amply công suất 500W Honeywell HAM-2000 HAM-2000 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
301 Phần mềm quản lý hệ thống Honeywell X-SPT900 X-SPT900 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
302 Bàn gọi Bosch LBB1956/00 LBB1956/00 chiếc
4.990.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
303 Bàn phím mở rộng Bosch LBB1957/00 LBB1957/00 chiếc
3.533.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
304 Bộ điều khiển trung tâm PlenaVas kèm âm ly 240W Bosch LBB1990/00 LBB1990/00 chiếc
27.640.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
305 Bộ chuyển đổi 6 vùng Bosch LBB1992/00 LBB1992/00 chiếc
16.055.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
306 Bảng mạch báo cháy Bosch LBB 1995/00 LBB 1995/00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
307 Mở rộng điều khiển từ xa Bosch LBB 1997/00 LBB 1997/00 chiếc
10.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
308 Bộ kit điều khiển từ xa Bosch LBB 1998/00 LBB 1998/00 chiếc
12.285.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
309 Mở rộng cho bộ KIT điều khiển từ xa Bosch LBB 1999/00 LBB 1999/00 chiếc
9.214.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
310 Bộ cấp nguồn 24V dòng sạc 12A Bosch PLN-24CH12 PLN-24CH12 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
311 Set of 12 Dummy Load Plena 60W BOSCH PLN-DMY60 PLN-DMY60 chiếc
3.490.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
312 Hệ thống Bosch Plena Vas 30 vùng ( zone) loa Plena Vas_1 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
313 Hệ thống Bosch Plena Vas 5 vùng ( zone) loa Plena Vas_2 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
314 Bộ điều khiển trung tâm Paviro 12 vùng Bosch PVA-4CR12 PVA-4CR12 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
315 Bộ định tuyến Paviro 24 vùng Bosch PVA-4R24 PVA-4R24 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
316 Amply Paviro 2 x 500W Bosch PVA-2P500 PVA-2P500 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
317 Bàn gọi Bosch PVA-15CST PVA-15CST chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
318 Bàn phím mở rộng cho bàn gọi Bosch PVA-20CSE PVA-20CSE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
319 Nút bấm khẩn cấp cho bàn gọi Bosch PVA-1EB PVA-1EB chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
320 Bộ khóa cho bàn gọi Bosch PVA-1KS PVA-1KS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
321 Module giám sát tuyến loa Bosch PVA-1WEOL PVA-1WEOL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
322 Bộ trung tâm kỹ thuật số 8 vùng Honeywell X-DCS2000/EN X-DCS2000/EN chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
323 Micro thông báo chọn vùng để bàn Honeywell X-NPMI XNPMI chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
324 Đầu phát nhạc nền CD/MP3/FM/DAB Honeywell X-MAP04 X-MAP04 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng
325 Bộ giao diện tài nguyên mạng 4 kênh Honeywell X-NRI/EN X-NRI/EN chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
326 Amply công suất 4 kênh x 125W (class D) Honeywell X-DA4125 X-DA4125 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
327 Amply công suất 500W Honeywell X-DA1500 X-DA1500 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
328 Micro thông báo cầm tay Honeywell HN-PTT HN-PTT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
329 Amply công suất Honeywell 4x125W X-DA4125EN X-DA4125EN chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
330 Amply công suất Honeywell 1x500W X-DA1500EN X-DA1500EN chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
331 Phần mềm quản lý hệ thống Honeywell X-SPT900 X-SPT900 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
332 Bảng chỉnh âm lượng TOA FS-7000AT TOA FS-7000AT chiếc
4.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
333 Bảng điều khiển TOA FS-7000CP TOA FS-7000CP chiếc
11.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
334 Bộ điều khiển báo động TOA FS-7000EV TOA FS-7000EV chiếc
9.689.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
335 Bảng điều khiển ma trận nhóm TOA FS-7000GM TOA FS-7000GM chiếc
5.887.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
336 Amply công suất 600W TOA FS-7006PA FS-7006PA chiếc
23.166.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
337 Bộ điều khiển mở rộng TOA FS-7010CP TOA FS-7010CP chiếc
5.584.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
338 Micro để bàn mở rộng từ xa TOA FS-7010RM TOA FS-7010RM chiếc
3.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
339 Amply công suất 1200W TOA FS-7012PA TOA FS-7012PA chiếc
34.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
340 Bàn gọi 1 vùng zone BOSCH PLE-1CS BOSCH PLE-1CS chiếc
1.785.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
341 Amply mixer 30W Bosch PLE-1MA030-EU PLE-1MA030-EU chiếc
3.780.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
342 Amply mixer 60W Bosch PLE-1MA060-EU BOSCH PLE-1MA060-EU chiếc
4.830.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
343 Amply mixer 120W Bosch PLE-1MA120-EU PLE-1MA120-EU chiếc
6.155.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
344 Amply mixer công suất 60W Bosch PLE-1ME060-EU PLE-1ME060-EU chiếc
4.830.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
345 Amply mixer công suất 120W Bosch PLE-1ME120-EU BOSCH PLE-1ME120-EU chiếc
6.155.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
346 Amply mixer công suất 240W Bosch PLE-1ME240-EU BOSCH PLE-1ME240-EU chiếc
8.620.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
347 Đầu phát nhạc nền Bosch PLE-SDT PLE-SDT chiếc
8.825.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
348 Bộ thu vòng cảm ứng Bosch PLN-ILR PLN-ILR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
349 Đầu phát nhạc nền all in one: DVD/TUNER/MP3 kèm trộn 240W, 6 vùng zone Bosch PLN-6AIO240 PLN-6AIO240 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
350 Bàn gọi đa năng 6 zone để bàn Bosch PLN-6CS PLN-6CS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
351 Bộ tiền khuếch đại công suất Bosch PLE-10M2-EU PLE-10M2-EU chiếc
8.840.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
352 Bàn gọi 2 vùng Bosch PLE-2CS PLE-2CS chiếc
3.723.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
353 Amplifier công suất bosch PLE-1P120-EU PLE-1P120-EU chiếc
6.282.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
354 Amplifier công suất bosch PLE-1P240-EU PLE-1P240-EU chiếc
10.020.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
355 Ampli kèm trộn 120W, 2 vùng Zone Bosch PLE-2MA120-EU PLE-2MA120-EU chiếc
10.466.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
356 Ampli kèm trộn 240W, 2 vùng Zone Bosch PLE-2MA240-EU PLE-2MA240-EU chiếc
14.072.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
357 Bộ trộn xử lý kỹ thuật số 8 kênh ma trận Bosch PLM-8M8 PLM-8M8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
358 Amply 4 vùng công suất 4 x 220W Bosch PLM-4P220 PLM-4P220 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
359 Amply 4 vùng công suất 4 x 125W Bosch PLM-4P125 PLM-4P125 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
360 Bàn gọi 8 vùng zone Bosch PLM-8CS PLM-8CS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
361 Bộ điều khiển treo tường Bosch PLM-WCP PLM-WCP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
362 Bộ điều khiển mạng đã bao gồm phần mềm praesideo Bosch PRS-NCO3 PRS-NCO3 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
363 Giao diện đa kênh Bosch PRS-16MCI PRS-16MCI chiếc
29.655.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
364 Giao diện mạng CobraNet Bosch LBB 4404/00 LBB 4404/00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
365 Giao diện tín hiệu audio định địa chỉ Bosch PRS-1AIP1 PRS-1AIP1 chiếc
31.845.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
366 Bộ xếp chồng cuộc gọi Bosch PRS-CRF PRS-CRF chiếc
34.105.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
367 Bộ mở rộng tín hiệu audio analog Bosch PRS-4AEX4 PRS-4AEX4 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
368 Bộ giao diện audio Bosch OMNEO PRS-4OMI4 PRS-4OMI4 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
369 Amply công suất 500W Bosch PRS-1P500 PRS-1P500 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
370 Micro cổ ngỗng Bosch LBB 9082/00 LBB 9082/00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
371 Micro điện động cầm tay đa hướng Bosch LBB 9081/00 LBB 9081/00 chiếc
450.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
372 Bộ sạc 48V 12 kênh Bosch PRS-48CH12 PRS-48CH12 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
373 Chân đế TOA ST-34B TOA ST-34B chiếc
5.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
374 Khung gắn loa TOA SP-420 TOA SP-420 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
375 Bảng điều khiển có lỗ TOA PF-013B TOA PF-013B chiếc
520.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
376 Bảng điều khiển có lỗ TOA PF-023B TOA PF-023B chiếc
700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
377 Bảng điều khiển có lỗ TOA PF-1100 TOA PF-1100 chiếc
1.120.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
378 Module điều khiển TOA RC-001T TOA RC-001T chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
379 Bộ điều khiển từ xa TOA RC-03 TOA RC-03 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
380 Bảng điều khiển micro TOA RF-011 Q TOA RF-011 Q chiếc
25.099.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
381 Trạm biến áp TOA RS-150 TOA RS-150 chiếc
2.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
382 Trạm biến áp TOA RS-160 TOA RS-160 chiếc
2.850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
383 Trạm biến áp TOA RS-170 TOA RS-170 chiếc
3.270.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
384 Trạm biến áp TOA RS-180 TOA RS-180 chiếc
5.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
385 Bộ điều khiển khuếch đại Micro TOA RU-2001 TOA RU-2001 chiếc
3.350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
386 Bộ điều khiển khuếch đại Micro TOA RU-2002 TOA RU-2002 chiếc
4.030.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
387 Trạm gọi chính tiêu chuẩn TOA N-8410MS Y TOA N-8410MS Y chiếc
6.405.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
388 Bộ điều hợp âm thanh mạng TOA NX-100 W TOA NX-100 W chiếc
29.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
389 Bộ điều hợp âm thanh mạng TOA NX-100S W TOA NX-100S W chiếc
21.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
390 Bộ chuyển đổi âm thanh mạng TOA NX-300 W TOA NX-300 W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
391 Bộ đấu nối TOA FS-7000JP FS-7000JP chiếc
10.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
392 Bộ điều khiển cấp nguồn TOA FS-7000PS FS-7000PS chiếc
8.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
393 Bộ điều khiển giao diện micro TOA FS-7000RF FS-7000RF chiếc
12.329.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
394 Bảng điều khiển nối tiếp TOA JP-028B JP-028B chiếc
12.532.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
395 Bảng điều khiển nối tiếp TOA JP-029B Q220 JP-029B Q220 chiếc
36.360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
396 Bảng điều khiển nối tiếp TOA JP-034 Q220 JP-034 Q220 chiếc
35.506.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
397 Bảng điều khiển nối tiếp mở rộng TOA JP-039-10 EC JP-039-10 EC chiếc
28.663.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
398 Bảng điều khiển nối tiếp mở rộng TOA JP-039-20 EC JP-039-20 EC chiếc
46.343.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
399 Bảng đấu nối mở rộng TOA JP-0410 H JP-0410 H chiếc
71.562.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
400 Bộ xử lý trộn đa kênh TOA M-164E-AE M-164E-AE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
401 Bộ xử lý trộn kỹ thuật số TOA M-633D CE M-633D CE chiếc
41.676.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
402 Bộ xử lý trộn kỹ thuật số TOA M-864D CE M-864D CE chiếc
88.630.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
403 Bộ tiền khuếch đại series 9000 TOA M-9000M2 CE M-9000M2 CE chiếc
14.249.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
404 Bảng điều khiển trống rộng TOA MB-15B-BK MB-15B-BK chiếc
884.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
405 Bảng điều khiển màn hình TOA MP-011 E MP-011 E chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
406 Bảng điều khiển màn hình TOA MP-032B MP-032B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
407 Màn hình giám sát đa kênh TOA MP-1216 H MP-1216 H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
408 Bảng điều khiển màn hình TOA MP-210-AS MP-210-AS chiếc
3.450.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
409 Bộ giao diện âm thanh TOA N-8000AF CE N-8000AF CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
410 Bộ giao diện điện thoại TOA N-8000AL CE N-8000AL CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
411 Bộ giao diện C/O TOA N-8000CO CE N-8000CO CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
412 Bộ giao diện trực tiếp TOA N-8000DI CE N-8000DI CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
413 Bộ giao tiếp đa năng TOA N-8000MI CE N-8000MI CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
414 Trạm gọi thoại đa chức năng TOA N-8000MS Y N-8000MS Y chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
415 Bộ giao diện trạm phụ nội bộ TOA N-8000RS CE N-8000RS CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
416 Trạm gọi thoại tiêu chuẩn TOA N-8010MS Y TOA N-8010MS Y chiếc
8.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
417 Bộ giao diện trạm phụ nội bộ TOA N-8010RS CE TOA N-8010RS CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
418 Trạm gọi thoại chế độ rảnh tay TOA N-8011MS Y TOA N-8011MS Y chiếc
5.850.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
419 Trạm gọi thoại đa chức năng TOA N-8020MS Y TOA N-8020MS Y chiếc
12.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
420 Trạm gọi thoại chế độ rảnh tay TOA N-8031MS Y TOA N-8031MS Y chiếc
9.450.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
421 Bảng điều khiển tổng đài rảnh tay TOA N-8031SB TOA N-8031SB chiếc
3.355.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
422 Trạm gọi dán phẳng TOA N-8033MS Y TOA N-8033MS Y chiếc
14.240.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
423 Trạm gắn cửa TOA N-8050DS TOA N-8050DS chiếc
8.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
424 Bộ mạch dành cho máy phụ loại rảnh tay TOA N-8050SB TOA N-8050SB chiếc
5.230.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
425 Thiết bị giao diện trạm phụ TOA N-8400RS CE TOA N-8400RS CE chiếc
40.550.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
426 Bộ xử lý trộn kỹ thuật số TOA D-2008SP CE D-2008SP CE chiếc
120.133.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
427 Hộp điều khiển TOA D-2012AS D-2012AS chiếc
21.047.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
428 Bộ điều khiển từ xa TOA D-2012C CE D-2012C CE chiếc
106.749.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
429 Bộ xử lý trộn kỹ thuật số TOA D-901 CE D-901 CE chiếc
52.639.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
430 Module điều khiển VCA TOA D-911 D-911 chiếc
18.546.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
431 Bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số TOA DP-0206 CE DP-0206 CE chiếc
63.789.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
432 Bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số TOA DP-K1 CE DP-K1 CE chiếc
61.733.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
433 Bộ điều khiển tiếng ồn kỹ thuật số TOA DP-L2 CE301 DP-L2 CE301 chiếc
47.396.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
434 Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số TOA DP-SP3 CE DP-SP3 CE chiếc
30.046.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
435 Bộ cấp nguồn DC TOA DS-029B 301H TOA DS-029B 301H chiếc
16.127.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
436 Bộ cấp nguồn DC TOA DS-1000B 301H DS-1000B 301H chiếc
22.716.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
437 Bộ chỉnh âm AM/FM TOA DT-930 UL DT-930 UL chiếc
9.820.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
438 Bộ điều khiển loa TOA E-84S CN E-84S CN chiếc
5.380.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
439 Bảng điều khiển khẩn cấp TOA EP-029-10 EC EP-029-10 EC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
440 Bảng điều khiển khẩn cấp TOA EP-029-20 EC EP-029-20 EC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
441 Bảng điều khiển khẩn cấp TOA EP-0510 E EP-0510 E chiếc
72.237.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
442 Bảng điều khiển từ xa TOA EP-059R E EP-059R E chiếc
74.058.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
443 Bộ lặp lại âm thanh TOA EV-20R W EV-20R W chiếc
13.540.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
444 Bộ phát kỹ thuật số TOA EV-350R CE EV-350R CE chiếc
38.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
445 Bàn gọi Bosch LBB1956/00 LBB1956/00 chiếc
4.990.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
446 Bàn phím mở rộng Bosch LBB1957/00 LBB1957/00 chiếc
3.533.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
447 Bộ điều khiển trung tâm PlenaVas kèm âm ly 240W Bosch LBB1990/00 LBB1990/00 chiếc
27.640.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
448 Bộ chuyển đổi 6 vùng Bosch LBB1992/00 LBB1992/00 chiếc
16.055.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
449 Bộ chống phản hồi âm Bosch LBB1968/00 LBB1968/00 chiếc
12.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
450 Bộ tiền khuếch đại TOA TA-102 H TOA TA-102 H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
451 Bộ điều khiển phân vùng mở rộng Inter-M ECS-6216S ECS-6216S chiếc
10.151.900 VND VND
Còn hàng 12 tháng
452 Bộ phát thông báo khẩn Inter-M EP-6216 EP-6216 chiếc
6.656.100 VND VND
Còn hàng 12 tháng
453 Bộ điều khiển trung tâm ma trận 16X8 vùng Inter-M PX-6216 PX-6216 chiếc
17.603.300 VND VND
Còn hàng 12 tháng
454 Chiết áp 30W AV VC30/02 VC30/02 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
455 Chiết áp 60W AV VC60/02 VC60/02 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
456 Chiết áp 100W AV VC100/02 VC100/02 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
457 Chiết áp 6W AV VC06/01 VC06/01 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
458 Chiết áp 30W AV VC30/01 VC30/01 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
459 Chiết áp 60W AV VC60/01 VC60/01 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
460 Bảng điều khiển sơ tán khẩn cấp AV EEC-6000 CE EEC-6000 CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
461 Bộ chọn 10 vùng (Zone) AV SS-6010 CE SS-6010 CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
462 Bộ nhận tín hiệu IP ITC T-7823 T-7823 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
463 Bảng điều khiển mạng nội bộ IP ITC T-7803E T-7803E chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
464 Bộ điều khiển mạng IP ITC T-7802 T-7802 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
465 Bộ xử lý âm thanh chuyên nghiệp ITC TS-P260 TS-P260 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
466 Bộ xử lý âm thanh chuyên nghiệp ITC TS-P240 TS-P240 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
467 Bộ chuyển mạch RGB Matrix ITC TS-9168RA TS-9168RA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
468 Bộ chuyển mạch RGB Matrix ITC TS-9168R TS-9168R chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
469 Bộ chuyển mạch RGB Matrix ITC TS-9164RA TS-9164RA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
470 Bộ chuyển mạch RGB Matrix ITC TS-9164R TS-9164R chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
471 Bộ chuyển đổi mạch AV Matrix ITC TS-9116AV TS-9116AV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
472 Bộ chuyển đổi mạch AV Matrix ITC TS-9168AV TS-9168AV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
473 Bộ chuyển đổi mạch AV Matrix ITC TS-9164AV TS-9164AV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
474 Bộ điều chỉnh 4 kênh ITC TS-9106M 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
475 Bộ điều chỉnh 4 kênh ITC TS-9106 TS-9106 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
476 Bộ chuyển mạch VGA Matrix ITC TS-9108VG TS-9108VG chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
477 Bộ chuyển mạch VGA Matrix ITC TS-9104VG TS-9104VG chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
478 Bộ chuyển mạch VGA Matrix ITC TS-9102VG TS-9102VG chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
479 Bộ chuyển mạch VGA Matrix ITC TS-9108V TS-9108V chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
480 Bộ chuyển mạch VGA Matrix ITC TS-9104V TS-9104V chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
481 Bộ chuyển mạch VGA Matrix ITC TS-9102V TS-9102V chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
482 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix ITC TS-9108RA TS-9108RA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
483 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix ITC TS-9108R TS-9108R chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
484 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix ITC TS-9104RA TS-9104RA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
485 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix ITC TS-9104R TS-9104R chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
486 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix ITC TS-9102RA TS-9102RA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
487 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix ITC TS-9102R TS-9102R chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
488 Bộ điều khiển bỏ phiếu ITC TS-6025A TS-6025A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
489 Bộ điều khiển bỏ phiếu ITC TS-6025 TS-6025 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
490 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-528 VA-528 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
491 Bộ điều khiển từ xa ITC T-8000DW T-8000DW chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
492 Bộ điều khiển từ xa ITC T-8000D T-8000D chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
493 Bộ điều khiển từ xa ITC T-8000CW T-8000CW chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
494 Bộ điều khiển từ xa ITC T-8000C T-8000C chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
495 Điều khiển từ xa ITC T-8000B T-8000B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
496 Bảng điều khiển ITC T-8000BW T-8000BW chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
497 Bộ chuyển đổi dữ liệu ITC T-6713 T-6713 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
498 Bộ chuyển đổi âm thanh mạng IP ITC T-6735 T-6735 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
499 Điều khiển mạng máy chủ TS-9100D TS-9100D chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
500 Hộp điều khiển công suất 8 kênh tự động bằng tay TS-9101 TS-9101 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
501 Điều khiển 4 kênh đèn TS-9105 TS-9105 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
502 Điều chỉnh 4 kênh âm lượng TS-9106-TS-9106M TS-9106-TS-9106M chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
503 Bộ điều khiển Video HD đa kiểm soát hội nghị TV-60MCU-A (120 thiết bị) TV-60MCU-A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
504 Bộ điều khiển Video HD trong hội nghị ITC V-60MCU-16A TV-60MCU-16A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
505 Bộ điều khiển Video HD trong hội nghị ITC TV-60MCU-16 TV-60MCU-16 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
506 Bộ điều khiển Video HD trong hội nghị TV-60MCU (120 thiết bị) TV-60MCU chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
507 Bộ cân bằng âm thanh ITC TS-231 TS-231 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
508 Bộ xử lí âm thanh hội nghị ITC TS-234 TS-234 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
509 Bộ điều khiển loa 20 kênh ITC T-6220 T-6220 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
510 Bộ điều khiển loa 10 kênh ITC T-6204 T-6204 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
511 Bảng điều khiển gắn tường ITC TS-P881C TS-P881C chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
512 Bảng điều khiển gắn tường ITC TS-P881A TS-P881A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
513 Bảng điều khiển gắn tường ITC TS-P881D TS-P881D chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
514 Điều khiển âm lượng 5 kênh ITC T-6239F T-6239F chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
515 Bộ lặp tín hiệu ITC T-6241 T-6241 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
516 Bộ giám sát đường truyển loa ITC T-6242 T-6242 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
517 Bộ điều khiển kỹ thuật số ITC T-6249 T-6249 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
518 Bảng điều khiển bằng giọng nói ITC T-6203 T-6203 chiếc
520.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
519 Bộ điều khiển trung tâm 10 vùng ITC T-6212A T-6212A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
520 Bộ điều khiển chọn 10 vùng( zone) ITC T-6217 T-6217 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
521 Bộ điều khiển sơ tán khẩn cấp ITC T-6247 T-6247 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
522 Bộ phát tín hiệu 8 kênh ITC TS-205 TS-205 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
523 Hệ thống âm thanh ITC D-200 D-350 D-700 D-1000 D-1200 D-200 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
524 Bộ chuyển đổi tín hiệu mạng IP ITC T-6704 T-6704 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
525 Hệ thống âm thanh ITC TA-H4 TA-H6 TA-H8 TA-H10 TA-H12 TA-H4 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
526 Bộ điều khiển IP không dây từ xa ITC T-6720 T-6720 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
527 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-504 VA-505 VA-504 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
528 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-505A VA-505A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
529 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-506 VA-506 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
530 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-515 VA-515 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
531 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000BC VA-6000BC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
532 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000EM VA-6000EM chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
533 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000FM VA-6000FM chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
534 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000MA VA-6000MA chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
535 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000MS 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
536 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000RC 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
537 Bảng điều khiển khẩn cấp ITC T-6703 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
538 Bảng điều khiển khẩn cấp ITC T-6731 T-6731 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
539 Bảng điều khiển khẩn cấp ITC T-6732 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
540 Hệ thống mở rộng điều khiển hội nghị ITC TH-0802ME TH-0802ME chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
541 Hệ thống mở rộng điều khiển hội nghị ITC TH-0802M TH-0802M chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
542 Bộ điều khiển hội nghị trung tâm TS-0604M 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
543 Bộ điều khiển hội nghị trung tâm TS-0604ME TS-0604ME chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
544 Bộ điều khiển bỏ phiếu TS-6025 TS-6025A TS-6025 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
545 Bộ điều khiển hội nghị kỹ thuật số ITC TH-0604M TH-0604M chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
546 Bộ điều khiển hội nghị kỹ thuật số ITC TH-0604ME TH-0604ME chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
547 Bộ điều khiển trung tâm TS-9100 TS-9100 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
548 Bộ chuyển mạch AV Matrix chuyên nghiệp ITC TS-9102AV TS-9102AV chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
549 Bộ chuyển đổi mạch RGB Matrix chuyên nghiệp TS-9102R TS-9102RA TS-9104R TS-9104RA TS-9108R TS-9108RA TS-9102R chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
550 Bộ chuyển mạc VGA Matrix TS-9102V TS-9104V TS-9108V TS-9102VG TS-9104VG TS-9108VG TS-9102V chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
551 Bộ điều chỉnh 4 kênh đèn, 4 kênh chuyển đổi nguồn ITC TS-9103 TS-9103 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
552 Bộ chia tín hiệu VGA ITC TS-9108S TS-9108S chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
553 Bộ điều khiển trung tâm 8 số ITC TS-9109 TS-9109 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
554 Bộ chèn tín hiệu hỗn hợp HD Matrix TS-9144H TS-9144H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
555 Bộ ghép tín hiệu Matrix ITC TS-9148 TS-9148 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
556 Bộ chuyển đổi HD thông minh TS-9232H TS-9232H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
557 Bộ chuyển đổi HD thông minh TS-9216H TS-9216H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
558 Thiết bị tự động điều khiển video ITC TS-0690 TS-0690 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
559 Hệ thống điều khiển hội nghị không dây hồng ngoại ITC TH-0500M TH-0500M chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
560 Bộ phát thông báo khẩn ITC VA-6000T VA6000T chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
561 Bộ điều khiển trung tâm Inter-M PX-8000 PX-8000 chiếc
23.865.600 VND VND
Còn hàng 12 tháng
562 Bộ điều khiển gắn tường Inter-M LM-8000 LM-8000 chiếc
2.057.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
563 Chân đến cắm micro TOA ST-73A TOA ST-73A chiếc
2.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
564 Chân đế gắn micro TOA ST-66A TOA ST-66A chiếc
890.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
565 Chân đế gắn micro TOA ST-507 TOA ST-507 chiếc
820.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
566 Chân đế cắm micro TOA ST-65A TOA ST-65A chiếc
666.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
567 Chân đế gắn micro TOA ST-506 TOA ST-506 chiếc
700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
568 Chân đế cắm micro TOA ST-322B TOA ST-322B chiếc
1.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
569 Giá treo tường TOA SP-1100 TOA SP-1100 chiếc
1.180.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
570 Giá đỡ gắn loa TOA SP-131 TOA SP-131 chiếc
930.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
571 Giá gắn loa TOA SP-201 TOA SP-201 chiếc
630.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
572 Giá gắn loa TOA SP-301 TOA SP-301 chiếc
840.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
573 Giá gắn loa TOA SP-410 TOA SP-410 chiếc
590.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
574 Khung đỡ loa TOA SR-CL8 TOA SR-CL8 chiếc
3.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
575 Tấm mở rộng liên kết loa TOA SR-EP3 TOA SR-EP3 chiếc
2.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
576 Tấm mở rộng gắn loa TOA SR-EP4 TOA SR-EP4 chiếc
3.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
577 Tấm mở rộng gắn loa TOA SR-EP4WP TOA SR-EP4WP chiếc
2.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
578 Giá đỡ loa TOA SR-FB3 TOA SR-FB3 chiếc
1.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
579 Giá đỡ loa TOA SR-FB4 TOA SR-FB4 chiếc
5.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
580 Khung gắn loa TOA SR-PB5 TOA SR-PB5 chiếc
7.020.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
581 Tấm bảo vệ loa TOA SR-PP4 TOA SR-PP4 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
582 Khung giàn gắn loa TOA SR-RF12 TOA SR-RF12 chiếc
24.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
583 Khung giàn gắn loa TOA SR-RF12WP TOA SR-RF12WP chiếc
37.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
584 Khung giàn gắn loa TOA SR-RF8 TOA SR-RF8 chiếc
27.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
585 Khung gắn loa TOA SR-RF8WP TOA SR-RF8WP chiếc
41.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
586 Bộ chuyển đổi TOA SR-SA3 TOA SR-SA3 chiếc
3.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
587 Bộ chuyển đổi TOA SR-SA4 TOA SR-SA4 chiếc
4.599.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
588 Khung đỡ loa TOA SR-SB8 TOA SR-SB8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
589 Loa line array TOA SR-T5 TOA SR-T5 chiếc
53.050.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
590 Khung đỡ loa TOA SR-TB3 TOA SR-TB3 chiếc
3.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
591 Khung gắn loa TOA SR-TB4 TOA SR-TB4 chiếc
5.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
592 Khung gắn loa TOA SR-TB4WP TOA SR-TB4WP chiếc
5.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
593 Tấm ghép nối TOA SR-TP12 TOA SR-TP12 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
594 Khung nối loa TOA SR-TP8 TOA SR-TP8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
595 Khung gắn loa TOA SR-WB3 TOA SR-WB3 chiếc
1.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
596 Khung gắn loa TOA SR-WB4 TOA SR-WB4 chiếc
10.910.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
597 Giá đỡ treo tường TOA SR-WB4WP TOA SR-WB4WP chiếc
10.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
598 Bộ chọn vùng loa TOA SS-014 Q SS-014 Q chiếc
10.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
599 Bộ chọn vùng TOA SS-015 Q SS-015 Q chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
600 Bộ chọn vùng TOA SS-019B Q TOA SS-019B Q chiếc
8.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
601 Bộ chọn loa TOA SS-021B SS-021B chiếc
9.380.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
602 Bộ Lựa Chọn Vùng Loa TOA SS-1010 AS SS-1010 chiếc
6.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
603 Bộ Lựa Chọn Vùng Loa TOA SS-1010R AS SS-1010R AS chiếc
7.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
604 Bộ Lựa Chọn Vùng Loa TOA SS-2010 AS SS-2010 AS chiếc
9.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
605 Bộ chọn loa TOA SS-9001 TOA SS-9001 chiếc
1.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
606 Đế loa TOA ST-16A TOA ST-16A chiếc
2.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
607 Chân đế cắm micro TOA ST-303A TOA ST-303A chiếc
1.090.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
608 Chân đế cắm micro TOA ST-304A TOA ST-304A chiếc
1.950.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
609 Chân đế cắm micro TOA ST-310F TOA ST-310F chiếc
6.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
610 Chân đế cắm micro TOA ST-321B TOA ST-321B chiếc
2.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
611 Bảng chuyển đổi nguồn điện TOA PS-011B TOA PS-011B chiếc
2.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
612 Thiết bị cầm tay tùy chọn liên lạc IP TOA RS-141 TOA RS-141 chiếc
2.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
613 Bộ ghi thông tin tần số TOA RW-4800 ER TOA RW-4800 chiếc
4.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
614 Tín hiệu kiểm tra sóng âm TOA S-01S T TOA S-01S chiếc
680.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
615 Tín hiệu kiểm tra sóng âm TOA S-02S T TOA S-02S chiếc
870.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
616 Thiết bị chuyển đổi âm thanh TOA S-04S TOA S-04S chiếc
1.780.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
617 Pin Ni-Cd TOA NDC-2435 TOA NDC-2435 chiếc
12.310.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
618 Pin Ni-Cd TOA NDC-2460 TOA NDC-2460 chiếc
20.350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
619 Hộp kim loại kết nối TOA FX-1 TOA FX-1 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
620 Chiết áp 120W Honeywell HN-VC120 HN-VC120 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
621 Chiết áp 60W Honeywell HN-VC60 HN-VC60 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
622 Giá treo tường TOA HY-0851CL TOA HY-0851CL chiếc
4.034.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
623 Giá treo tường TOA HY-0851ST TOA HY-0851ST chiếc
4.963.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
624 Giá treo tường TOA HY-0852ST TOA HY-0852ST chiếc
5.275.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
625 Giá treo tường TOA HY-0871CL TOA HY-0871CL chiếc
3.463.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
626 Giá treo tường TOA HY-1200HB TOA HY-1200HB chiếc
1.003.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
627 Giá treo tường TOA HY-1200HW TOA HY-1200HW chiếc
1.003.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
628 Giá treo tường TOA HY-1200VB TOA HY-1200VB chiếc
1.003.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
629 Giá treo tường TOA HY-1200VW TOA HY-1200VW chiếc
1.003.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
630 Giá treo tường TOA HY-1500HB TOA HY-1500HB chiếc
1.254.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
631 Giá treo tường TOA HY-1500HW TOA HY-1500HW chiếc
1.050.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
632 Giá treo tường TOA HY-1500VB TOA HY-1500VB chiếc
1.254.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
633 Giá treo tường TOA HY-1500VW TOA HY-1500VW chiếc
1.254.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
634 Khung điều chỉnh góc độ TOA HY-60DB TOA HY-60DB chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
635 Khung điều chỉnh góc độ TOA HY-60DB-WP TOA HY-60DB-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
636 Khung điều chỉnh góc độ TOA HY-60DW TOA HY-60DW chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
637 Khung điều chỉnh góc độ TOA HY-60DW-WP TOA HY-60DW-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
638 Giá treo neo TOA HY-AH1 TOA HY-AH1 chiếc
780.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
639 Giá đỡ gắn loa TOA HY-B0801 TOA HY-B0801 chiếc
5.855.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
640 Đế gắn loa TOA HY-BC1 TOA HY-BC1 chiếc
631.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
641 Hộp gắn loa TOA HY-BC648 Q TOA HY-BC648 Q chiếc
78.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
642 Hộp gắn loa TOA HY-BC658 Q TOA HY-BC658 Q chiếc
100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
643 Giá treo tường TOA HY-BH10B TOA HY-BH10B chiếc
470.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
644 Giá treo tường TOA HY-C0801 TOA HY-C0801 chiếc
4.430.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
645 Giá treo tường TOA HY-C0801W TOA HY-C0801W chiếc
4.430.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
646 Giá đỡ cụm TOA HY-CL10B TOA HY-CL10B chiếc
845.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
647 Giá đỡ cụm TOA HY-CL20B TOA HY-CL20B chiếc
1.692.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
648 Giá treo tường TOA HY-CM10B TOA HY-CM10B chiếc
320.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
649 Giá treo tường TOA HY-CM10W TOA HY-CM10W chiếc
320.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
650 Giá treo tường TOA HY-CM20B TOA HY-CM20B chiếc
728.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
651 Giá treo tường TOA HY-CM20W TOA HY-CM20W chiếc
728.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
652 Giá treo mở rộng TOA HY-CN1B TOA HY-CN1B chiếc
456.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
653 Giá treo mở rộng TOA HY-CN1B-WP TOA HY-CN1B-WP chiếc
650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
654 Giá treo mở rộng TOA HY-CN1W TOA HY-CN1W chiếc
456.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
655 Giá treo mở rộng TOA HHY-CN1W-WP TOA HHY-CN1W-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
656 Giá đỡ kết nối loa TOA HY-CN7B TOA HY-CN7B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
657 Giá đỡ kết nối loa TOA HY-CN7B-WP TOA HY-CN7B-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
658 Giá đỡ kết nối loa TOA HY-CN7W TOA HY-CN7W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
659 Giá đỡ kết nối loa TOA HY-CN7W-WP TOA HY-CN7W-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
660 Giá treo trần TOA HY-CW1B TOA HY-CW1B chiếc
2.069.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
661 Giá treo trần TOA HY-CW1W TOA HY-CW1W chiếc
2.148.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
662 Giá treo trần TOA HY-CW1WP TOA HY-CW1WP chiếc
2.846.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
663 Khung bộ chuyển đổi TOA HY-H1 TOA HY-H1 chiếc
331.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
664 Giá đỡ treo tường loa TOA HY-MS7B-WP TOA HY-MS7B-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
665 Giá đỡ treo tường loa TOA HY-MS7W-WP TOA HY-MS7W-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
666 Giá đỡ loa TOA HY-MT7 TOA HY-MT7 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
667 Giá đỡ loa TOA HY-PF1B TOA HY-PF1B chiếc
2.343.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
668 Giá đỡ loa TOA HY-PF1W TOA HY-PF1W chiếc
2.343.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
669 Giá đỡ loa TOA HY-PF1WP TOA HY-PF1WP chiếc
2.389.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
670 Giá đỡ loa TOA HY-PF7B TOA HY-PF7B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
671 Giá đỡ loa TOA HY-PF7W TOA HY-PF7W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
672 Vòng gia cố TOA HY-RR1 TOA HY-RR1 chiếc
152.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
673 Giá đỡ loa đứng TOA HY-ST1 TOA HY-ST1 chiếc
1.563.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
674 Giá đỡ loa đứng TOA HY-ST7 TOA HY-ST7 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
675 Thanh kênh TOA HY-TB1 TOA HY-TB1 chiếc
344.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
676 Giá đỡ loa TOA HY-TM7B-WP TOA HY-TM7B-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
677 Giá đỡ loa TOA HY-TM7W-WP TOA HY-TM7W-WP chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
678 Vòng cắt gắn loa TOA HY-TR1 TOA HY-TR1 chiếc
339.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
679 Giá đỡ loa TOA HY-VM7B TOA HY-VM7B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
680 Giá đỡ loa TOA HY-VM7W TOA HY-VM7W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
681 Giá gắn tường TOA HY-W05 TOA HY-W05 chiếc
9.051.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
682 Giá treo tường TOA HY-W0801 TOA HY-W0801 chiếc
5.568.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
683 Giá treo tường TOA HY-W0801W TOA HY-W0801W chiếc
5.568.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
684 Giá đỡ loa TOA HY-WM1B TOA HY-WM1B chiếc
977.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
685 Giá đỡ loa TOA HY-WM1W TOA HY-WM1W chiếc
977.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
686 Giá đỡ loa TOA HY-WM1WP TOA HY-WM1WP chiếc
1.301.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
687 Giá đỡ loa TOA HY-WM2B TOA HY-WM2B chiếc
1.301.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
688 Giá đỡ loa TOA HY-WM2W TOA HY-WM2W chiếc
1.301.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
689 Giá đỡ loa TOA HY-WM2WP TOA HY-WM2WP chiếc
1.692.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
690 Giá treo tường TOA HY-WM7B TOA HY-WM7B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
691 Giá treo tường TOA HY-WM7W TOA HY-WM7W chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
692 Bảng ma trận đầu vào TOA IM-011 E TOA IM-011 E chiếc
37.562.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
693 Bộ sạc pin TOA IR-200BC CE TOA IR-200BC CE chiếc
10.154.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
694 Pin sạc Ni-Cad TOA IR-200BT-2 Y TOA IR-200BT-2 Y chiếc
767.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
695 Biến áp đầu vào TOA IT-450 TOA IT-450 chiếc
407.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
696 Hộp nối TOA JB-031B TOA JB-031B chiếc
7.239.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
697 Bảng đấu nối mở rộng TOA JP-024 Q TOA JP-024 Q chiếc
24.997.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
698 Hộp đấu nối dây TOA TOA JP-1216 TOA TOA JP-1216 chiếc
13.752.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
699 Module chuyển đổi Line TOA L-01S T TOA L-01S T chiếc
738.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
700 Module chuyển đổi Line TOA L-11S T TOA L-11S T chiếc
995.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
701 Module chuyển đổi Line TOA L-41S T TOA L-41S T chiếc
995.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
702 Module mic tiền khuếch đại TOA M-01F TOA M-01F chiếc
1.240.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
703 Module mic tiền khuếch đại TOA M-01M TOA M-01M chiếc
898.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
704 Module mic tiền khuếch đại TOA M-01P TOA M-01P chiếc
1.318.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
705 Module mic tiền khuếch đại TOA M-01S T TOA M-01S T chiếc
1.133.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
706 Module mic tiền khuếch đại TOA M-03P TOA M-03P chiếc
839.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
707 Module mic tiền khuếch đại TOA M-11S T TOA M-11S T chiếc
1.261.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
708 Module mic tiền khuếch đại TOA M-21S TOA M-21S chiếc
1.778.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
709 Module mic tiền khuếch đại TOA M-41S TOA M-41S chiếc
1.232.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
710 Module mic tiền khuếch đại TOA M-51F TOA M-51F chiếc
1.755.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
711 Module mic tiền khuếch đại TOA M-51S T TOA M-51S T chiếc
1.339.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
712 Module mic tiền khuếch đại TOA M-61F TOA M-61F chiếc
1.576.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
713 Module mic tiền khuếch đại TOA M-61S T TOA M-61S T chiếc
1.634.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
714 Đế gắn giá đỡ TOA MB-15B TOA MB-15B chiếc
452.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
715 Giá đỡ khớp nối TOA MB-15B-J TOA MB-15B-J chiếc
537.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
716 Đế gắn giá đỡ TOA MB-21B2 TOA MB-21B2 chiếc
427.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
717 Đế gắn giá đỡ TOA MB-23B TOA MB-23B chiếc
783.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
718 Khung giá đỡ TOA MB-23B-BK TOA MB-23B-BK chiếc
2.241.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
719 Đế gắn giá đỡ TOA MB-25B TOA MB-25B chiếc
770.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
720 Khung giá đỡ TOA MB-25B-BK TOA MB-25B-BK chiếc
687.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
721 Giá đỡ khớp nối TOA MB-25B-J TOA MB-25B-J chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
722 Đế gắn giá đỡ TOA MB-35B TOA MB-35B chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
723 Đế gắn giá đỡ TOA MB-36 TOA MB-36 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
724 Khung giá đỡ TOA MB-QA40 TOA MB-QA40 chiếc
729.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
725 Đế gắn giá đỡ TOA MB-TS900 TOA MB-TS900 chiếc
3.190.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
726 Đế gắn giá đỡ TOA MB-WT3 TOA MB-WT3 chiếc
760.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
727 Đế gắn giá đỡ TOA MB-WT4 TOA MB-WT4 chiếc
860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
728 Module điều khiển seri 9000 TOA AN-001T TOA AN-001T chiếc
5.298.700 VND VND
Còn hàng 12 tháng
729 Quạt tản nhiệt 17W TOA BU-412 301H TOA BU-412 301H chiếc
6.209.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
730 Module điều khiển seri 9000 TOA C-001T TOA C-001T chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
731 Đầu đĩa phát nhạc nền 15W TOA CD-2011R AS TOA CD-2011R AS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
732 Bộ phát tiếng Chime Unit TOA CK-025 TOA CK-025 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
733 Tủ rack 13U TOA CR-131N TOA CR-131N chiếc
20.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
734 Tủ rack 27U TOA CR-273 CR-273 chiếc
33.378.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
735 Tủ rack 41U TOA CR-413 TOA CR-413 chiếc
38.923.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
736 Tủ rack 41U TOA CR-413-6 TOA CR-413-6 chiếc
40.393.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
737 Module đầu vào seri 9000 TOA D-001R TOA D-001R chiếc
3.359.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
738 Module đầu vào seri 9000 TOA D-001T TOA D-001T chiếc
3.406.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
739 Module giao diện Cobranet TOA D-2000CB TOA D-2000CB chiếc
20.997.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
740 Module đầu ra Line TOA D-2000DA1 TOA D-2000DA1 chiếc
13.299.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
741 Module đầu vào micro Line TOA D-921E TOA D-921E chiếc
6.672.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
742 Module đầu vào micro Line TOA D-921F TOA D-921F chiếc
5.575.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
743 Module đầu vào micro Line TOA D-922E TOA D-922E chiếc
4.327.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
744 Module đầu vào micro Line TOA D-922F TOA D-922F chiếc
4.305.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
745 Module đầu vào kỹ thuật số TOA D-923AE TOA D-923AE chiếc
6.268.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
746 Module đầu vào âm thanh Stereo TOA D-936R TOA D-936R chiếc
5.762.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
747 Module đầu ra Line TOA D-971E TOA D-971E chiếc
6.917.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
748 Module đầu ra Line TOA D-971M TOA D-971M chiếc
6.255.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
749 Module đầu ra Line TOA D-971R TOA D-971R chiếc
5.162.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
750 Module đầu ra kỹ thuật số TOA D-972AE TOA D-972AE chiếc
7.654.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
751 Module điều khiển từ xa TOA D-981 TOA D-981 chiếc
4.406.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
752 Module điều khiển từ xa TOA D-983 TOA D-983 chiếc
7.847.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
753 Module điều khiển VCA TOA D-984VC TOA D-984VC chiếc
9.429.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
754 Module đầu vào Analog TOA DQ-A01 TOA DQ-A01 chiếc
9.572.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
755 Module đầu ra Analog TOA DQ-A02 TOA DQ-A02 chiếc
10.784.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
756 Module điều khiển TOA DQ-C01 TOA DQ-C01 chiếc
5.171.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
757 Module kỹ thuật số I/O TOA DQ-D01 TOA DQ-D01 chiếc
14.404.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
758 Module sereis 900 TOA E-03R TOA E-03R chiếc
1.657.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
759 Module sereis 900 TOA E-04R TOA E-04R chiếc
1.535.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
760 Bảng gắn rack TOA E-7000TB TOA E-7000TB chiếc
8.951.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
761 Bo mạch thông báo bằng âm thanh TOA EV-200M TOA EV-200M chiếc
12.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
762 Thẻ nhớ 128M TOA EV-CF128M TOA EV-CF128M chiếc
4.980.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
763 Mô-Đun Giám Sát Đường Dây TOA SV-200MA TOA SV-200MA chiếc
4.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
764 Mô-đun mở rộng đầu ra dòng kép với DSP TOA T-001T TOA T-001T chiếc
2.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
765 Vành loa nén TOA TH-650 TOA TH-650 chiếc
1.370.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
766 Vành loa nén TOA TH-652 AS TOA TH-652 AS chiếc
1.370.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
767 Vành loa nén TOA TH-660 TOA TH-660 chiếc
1.570.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
768 Máy biến áp phù hợp TOA TM-30T TOA TM-30T chiếc
810.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
769 Máy biến áp phù hợp TOA TM-60T TOA TM-60T chiếc
940.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
770 Bộ Lập Trình Thời Gian TOA TT-104B 301H TOA TT-104B 301H chiếc
9.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
771 Củ loa TOA TU-631 TOA TU-631 chiếc
600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
772 Củ loa TOA TU-631M TOA TU-631M chiếc
750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
773 Củ Loa 30W TOA TU-632 AS TOA TU-632 AS chiếc
610.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
774 Củ loa 30W TOA TU-632M AS TU-632M AS chiếc
750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
775 Củ loa TOA TU-651 TOA TU-651 chiếc
780.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
776 Củ loa TOA TU-651M TOA TU-651M chiếc
860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
777 Củ Loa Trở Kháng Thấp 50W TOA TU-652 AS TOA TU-652 AS chiếc
730.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
778 Củ Loa Trở Kháng Cao 50W TOA TU-652M AS TOA TU-652M AS chiếc
860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
779 Module tiền khuếch đại TOA U-01F TOA U-01F chiếc
660.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
780 Module tiền khuếch đại TOA U-01P TOA U-01P chiếc
660.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
781 Module tiền khuếch đại TOA U-01R TOA U-01R chiếc
590.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
782 Module tiền khuếch đại TOA U-01S T TOA U-01S T chiếc
610.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
783 Module tiền khuếch đại TOA U-03R TOA U-03R chiếc
670.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
784 Module tiền khuếch đại TOA U-11R TOA U-11R chiếc
910.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
785 Module tiền khuếch đại TOA U-11S T TOA U-11S T chiếc
770.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
786 Module tiền khuếch đại TOA U-12S T TOA U-12S T chiếc
1.120.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
787 Module tiền khuếch đại TOA U-13R TOA U-13R chiếc
1.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
788 Module đầu vào TOA U-14R TOA U-14R chiếc
1.870.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
789 Module tiền khuếch đại TOA U-21S TOA U-21S chiếc
990.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
790 Module tiền khuếch đại TOA U-43R TOA U-43R chiếc
1.870.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
791 Module tiền khuếch đại TOA U-61S T TOA U-61S T chiếc
1.160.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
792 Vỏ bọc TOA UC-200A TOA UC-200A chiếc
2.680.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
793 Pin sạc TOA WB-2000-2 Y TOA WB-2000-2 Y chiếc
856.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
794 Đế gắn tường TOA WB-RM200 TOA WB-RM200 chiếc
1.080.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
795 Giá gắn loa TOA WCB-31 TOA WCB-31 chiếc
2.224.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
796 Giá đỡ camera TOA WH-4 TOA WH-4 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
797 Module lựa chọn tăng âm TOA YA-7000 TOA YA-7000 chiếc
1.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
798 Khung hỗ trợ giá đỡ TOA YA-706 TOA YA-706 chiếc
729.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
799 Cáp kết nối TOA YA-8 TOA YA-8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
800 Hộp gắn thiết bị TOA YC-150 TOA YC-150 chiếc
709.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
801 Hộp gắn thiết bị TOA YC-150E TOA YC-150E chiếc
1.060.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
802 Hộp gắn thiết bị TOA YC-241 TOA YC-241 chiếc
1.109.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
803 Hộp gắn thiết bị TOA YC-251 TOA YC-251 chiếc
4.043.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
804 Giá treo tường TOA YC-280 TOA YC-280 chiếc
619.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
805 Giá treo tường TOA YC-290 TOA YC-290 chiếc
585.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
806 Hộp điện 2 gang TOA YC-302 TOA YC-302 chiếc
532.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
807 Hộp treo tường TOA YC-822 TOA YC-822 chiếc
1.905.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
808 Hộp treo tường ngoài trời TOA YC-823 TOA YC-823 chiếc
3.240.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
809 Hộp đựng TOA YC-841 TOA YC-841 chiếc
4.080.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
810 Giá gắn tường TOA YC-850 TOA YC-850 chiếc
2.430.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
811 Hộp trống TOA YF-120B TOA YF-120B chiếc
5.245.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
812 Khung gắn thiết bị TOA YJ-120B TOA YJ-120B chiếc
1.126.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
813 Giá đỡ thiết bị TOA YM-003B TOA YM-003B chiếc
760.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
814 Giá đỡ thiết bị TOA YM-003LB TOA YM-003LB chiếc
1.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
815 Mặt ốp TOA YP-1AF TOA YP-1AF chiếc
172.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
816 Tai nghe kiểu treo TOA YP-E401 YP-E401 chiếc
810.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
817 Tai nghe hỗ trợ TOA YP-E5000 TOA YP-E5000 chiếc
1.180.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
818 Hộp Âm Tường TOA YS-11A TOA YS-11A chiếc
192.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
819 Hộp Gắn Nổi TOA YS-13A TOA YS-13A chiếc
1.396.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
820 Khung xoay gắn loa TOA YS-151S TOA YS-151S chiếc
585.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
821 Vỏ bảo vệ loa TOA YS-260 TOA YS-260 chiếc
700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
822 Vỏ bảo vệ loa TOA YS-270 TOA YS-270 chiếc
360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
823 Đế gắn loa TOA YS-301 TOA YS-301 chiếc
895.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
824 Giá treo loa TOA YS-31W TOA YS-31W chiếc
1.640.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
825 Cổng Kết Nối Đường Dây Loa TOA YS-4CF TOA YS-4CF chiếc
1.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
826 Cổng Kết Nối Đường Dây Loa TOA YS-4CM TOA YS-4CM chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
827 Đai siết loa TOA YS-60B TOA YS-60B chiếc
750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
828 Ăng ten không dây TOA YW-4500 TOA YW-4500 chiếc
2.280.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
829 Đồng Hồ Đo Trở Kháng LOA TOA ZM-104A TOA ZM-104A chiếc
7.110.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
830 Bảng Điều Chỉnh Từ Xa TOA ZM-9001 TOA ZM-9001 chiếc
1.040.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
831 Bảng Điều Chỉnh Từ Xa TOA ZM-9002 TOA ZM-9002 chiếc
1.110.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
832 Bảng Điều Chỉnh Từ Xa TOA ZM-9003 TOA ZM-9003 chiếc
1.455.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
833 Bảng điều chỉnh từ xa TOA ZM-9011 TOA ZM-9011 chiếc
5.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
834 Bảng Điều Chỉnh Từ Xa TOA ZM-9012 TOA ZM-9012 chiếc
5.860.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
835 Bảng Điều Khiển Từ Xa TOA ZM-9013 TOA ZM-9013 chiếc
6.248.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
836 Bảng điều khiển từ xa TOA ZM-9014 TOA ZM-9014 chiếc
6.248.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
837 Module phân vùng TOA ZP-001T TOA ZP-001T chiếc
3.030.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
838 Bộ Lưu Bản Tin Ghi Âm Sẵn TOA EV-700 QCE TOA EV-700 QCE chiếc
33.079.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
839 Bàn Phím Mở Rộng Cho Micro TOA RM-210 S TOA RM-210 S chiếc
4.390.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
840 Micro Chọn Vùng Từ Xa TOA RM-200M S TOA RM-200M S chiếc
8.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
841 Đầu phát nhạc nền Bosch PLE-SDT PLE-SDT chiếc
8.825.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
842 Hộp đỡ loa âm trần BOSCH LC3-CBB BOSCH LC3-CBB chiếc
80.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
843 Giá treo tường bằng kim loại Honeywell L-VWM06A/EN L-VWM06A/EN chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
844 Bộ chọn 10 vùng (Zone) AV ZS-6010 CE ZS-6010 CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
845 Bảng điều khiển giọng nói AV AGS-6000CE AGS-6000CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
846 Bộ hẹn giờ và phát lại âm thanh AV TR-10SR CE TR-10SR CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
847 Bộ phát nhạc CD/USB/SD AV PCD CE PCD CE chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
848 Card cho ngõ ra 4 kênh Audio ITC TS-9204CC TS9204CC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
849 Card cho ngõ vào 4 kênh Audio ITC TS-9204CR TS9204CR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
850 Card cho ngõ ra DVI 8 kênh TS-9204DC TS9204DC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
851 Card cho ngõ vào DVI 8 kênh TS-9204DR TS9204DR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
852 Card cho ngõ ra đầu nối bằng sợi quang TS-9204GC TS9204GC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
853 Card cho ngõ vào kết nối bằng sợi quang TS-9204GR TS9204GR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
854 Card cho ngõ ra HDMI 4 kênh TS-9204HC TS9204HC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
855 Card cho ngõ vào HDMI 4 kênh TS-9204HR TS9204HR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
856 Card ngõ ra cho SDI 4 kênh ITC TS-9204SC TS9204SC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
857 Card cho ngõ vào SDI 4 kênh ITC TS-9204SR TS9204SR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
858 Card cho ngõ ra HDBase 4 kênh ITC TS-9204TC TS9204TC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
859 Card cho ngõ vào HDBase 4 kênh ITC TS-9204TR TS9204TR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
860 Card cho ngõ ra Video tổng hợp 8 Kênh ITC TS-9208CC TS9208CC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
861 Card cho ngõ ra DVI Audio/Video 8 kênh ITC TS-9208DC TS9208DC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
862 Card cho ngõ vào DVI Audio/Video 8 kênh ITC TS-9208DR TS9208DR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
863 Card cho ngõ ra 8 kênh kết nối sợi quang TS-9208GC TS9208GC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
864 Card cho ngõ vào 8 kênh kết nối sợi quang ITC TS-9208GR TS9208GR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
865 Card cho ngõ vào HDMI Audio/Video 8 kênh ITC TS-9208HR TS9208HR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
866 Hộp truyền phát tín hiệu ITC TS-9507HD TS9507HD chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
867 Hộp truyền phát tín hiệu AV xoắn đôi ITC TS-9506AT TS9506AT chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
868 Card cho ngõ vào HD Base 8 kênh ITC TS-9208TR TS9208TR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
869 Card cho ngõ ra HD Base 8 kênh ITC TS-9208TC TS9208TC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
870 Card cho ngõ vào SDI 8 kênh ITC TS-9208SR TS9208SR chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
871 Card cho ngõ ra SDI 8 kênh TS-9208SC TS9208SC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
872 Bộ kết nối hệ thống nhúng hội nghị ITC TS-0626 TS-0626A 0 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
873 Bộ thu RF ITC TS-9171 TS-9171 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
874 Bộ phản hồi tín hiệu ITC TH-9000S TH-9000S chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
875 Adaptor nguồn ITC TH-0522 TH-0522 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
876 Camera quay tốc độ cao ITC TS-0691 TS-0691 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
877 Camera tốc độ cao ITC TS-0692 TS-0692 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
878 Pin Lithium-Polymer ITC TH-0521 TH-0521 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
879 Hộp sạc pin ITC TH-0520 TH-0520 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
880 Anten ITC TH-0512 TH-0512 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
881 Bộ thu phát tín hiệu hồng ngoại ITC TH-0511 TH-0511 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
882 Bộ chia dây tín hiệu ITC TH-0510 TH-0510 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
883 Bộ công tắc chọn vùng loa Inter-M PS-6116 PS-6116 chiếc
5.216.200 VND VND
Còn hàng 12 tháng
884 Bộ chuyển đồi chương trình Inter-M PG-6104 PG-6104 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
885 Bàn phím mở rộng 8 vùng HONEYWELL X-K8 X-K8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
886 Ampli tiền khuếch đại Bosch LBB 1925/10 LBB 1925/10 chiếc
7.080.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
887 Ampli công suất 180/120W Bosch LBB 1930/20 LBB 1930/20 chiếc
6.226.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
888 Amply công suất 360/240W Bosch LBB 1935/20 LBB 1935/20 chiếc
9.360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
889 Amply công suất 720/480W Bosch LBB 1938/20 LBB 1938/20 chiếc
16.890.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
890 Bàn gọi âm thanh thông báo Bosch LBB 1941/00 LBB 1941/00 chiếc
2.305.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
891 Bàn gọi 6 vùng Bosch LBB 1946/00 LBB 1946/00 chiếc
3.563.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
892 Micro để bàn Bosch LBB 1950/10 LBB 1950/10 chiếc
1.260.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
893 Khối quản lý tin nhắn Bosch LBB 1965/00 LBB 1965/00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
894 Bộ chống phản hồi âm Bosch LBB 1968/00 LBB 1968/00 chiếc
12.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
895 Bộ khuếch đại vòng lặp Bosch PLN-1LA10 PLN-1LA10 chiếc
10.210.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
896 Bộ đếm giờ Bosch PLN-6TMW PLN-6TMW chiếc
20.840.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
897 Bảng điều khiển treo tường đa năng 6 zone Bosch PLN-4S6Z PLN-4S6Z chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
898 Bộ khuếch đại Digital 300W Inter-M DPA-130DC DPA-130DC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
899 Bộ khuếch đại Digital 600W Inter-M DPA-230DC DPA-230DC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
900 Khuếch đại module 75W Inter-M DPA-5075M DPA-5075M chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
901 Khuếch đại Digital 4x300W Inter-M DPA-430H DPA-430H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
902 Bộ sach bình ắc quy Inter-M PB-6207 PB-6207 chiếc
6.157.800 VND VND
Còn hàng 12 tháng
903 Bộ giải nhiệt Inter-M PF-6302 PF-6302 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
904 Bộ giải nhiệt Inter-M PF-6202 PF-6202 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
905 Bộ giám sát tín hiệu Inter-M PM-6228 PM-6228 chiếc
5.704.600 VND VND
Còn hàng 12 tháng
906 Bộ giám sát tín hiệu ngõ vào Amply Inter-M LM-6228 LM-6228 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
907 Bộ giám sát ngõ ra loa 24 kênh Inter-M SC-6224 SC-6224 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
908 Bộ phát thông báo bằng điện thoại Inter-M TP-6231 TP-6231 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
909 Bộ phát nhạc nền 2 băng Inter-M PC-6335 PC-6335 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
910 Bộ phát chuông, còi Inter-M PE-6103 PE-6103 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
911 Bộ định thời gian Inter-M PW-6242A PW-6242A chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
912 Bộ kết nối mở rộng micro chọn vùng Inter-M RME-6108 RME-6108 chiếc
6.119.300 VND VND
Còn hàng 12 tháng
913 Bộ chia tín hiệu ngõ ra Inter-M PO-6016 PO-6016 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
914 Bàn gọi điêu khiển từ xa inter-m RM-8000 RM-8000 chiếc
7.569.100 VND VND
Còn hàng 12 tháng
915 Bộ phát hiện lỗi Ampli Inter-M AFD-6218 AFD-6218 chiếc
9.710.800 VND VND
Còn hàng 12 tháng
916 Ngăn Trống 1U Inter-M BP-6100 BP-6100 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
917 Ngăn Trống 2U inter-M BP-6200 BP-6200 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
918 Bộ điều khiển trung tâm ma trận 8x8 Inter-M NPX-8000 NPX-8000 chiếc
37.503.400 VND VND
Còn hàng 12 tháng
919 Chiết áp chỉnh âm lượng gắn tường Inter-M NLM-8000C NLM-8000C chiếc
3.665.200 VND VND
Còn hàng 12 tháng
920 Bộ ngõ vào âm thanh Inter-M NLM-8000A NLM-8000A chiếc
2.642.200 VND VND
Còn hàng 12 tháng
921 Loa âm trần Inter-M CS-630FH CS-630FH chiếc
1.479.500 VND VND
Còn hàng 12 tháng
922 Loa âm trần Inter-M CS-620FH CS-620FH chiếc
1.460.800 VND VND
Còn hàng 12 tháng
923 Loa âm trần Inter-M CS-680FH CS-680FH chiếc
1.760.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
924 Loa ốp trần Inter-M CS-503FE CS-503FE chiếc
701.800 VND VND
Còn hàng 12 tháng
925 Loa gắn tường Inter-M SWS-03 SWS-03 chiếc
492.800 VND VND
Còn hàng 12 tháng
926 Loa cột trong nhà Inter-M CU-410F CU-410F chiếc
1.234.200 VND VND
Còn hàng 12 tháng
927 Loa cột trong nhà 20W Inter-M CU-420F CU-420F chiếc
1.633.500 VND VND
Còn hàng 12 tháng
928 Loa cột trong nhà 30W Inter-M CU-430F CU-430F chiếc
1.975.600 VND VND
Còn hàng 12 tháng
929 Loa cột trong nhà 40W Inter-M CU-440F CU-440F chiếc
2.209.900 VND VND
Còn hàng 12 tháng
930 Loa cột ngoài trời 20W Inter-M CU-420FO CU-420FO chiếc
1.610.840 VND VND
Còn hàng 12 tháng
931 Loa cột ngoài trời 30W Inter-M CU-430FO CU-430FO chiếc
1.958.880 VND VND
Còn hàng 12 tháng
932 Loa cột ngoài trời 40W Inter-M CU-440FO CU-440FO chiếc
2.183.720 VND VND
Còn hàng 12 tháng
933 Amply 60W Inter-M A-60 A-60 chiếc
5.893.800 VND VND
Còn hàng 12 tháng
934 Amply kèm bộ trộn 120W Inter-M A-120 A-120 chiếc
5.769.400 VND VND
Còn hàng 12 tháng
935 Amply kèm bộ trộn 120W tích hợp USB Inter-M PA-212 PA-212 chiếc
10.146.400 VND VND
Còn hàng 12 tháng
936 Amply kèm bộ trộn 240W tích hợp USB Inter-M PA-224 PA-224 chiếc
10.885.600 VND VND
Còn hàng 12 tháng
937 Amply kèm bộ trộn 360W tích hợp USB Inter-M PM-236 PM-236 chiếc
12.736.900 VND VND
Còn hàng 12 tháng
938 Amply kèm bộ trộn 600W tích hợp USB Inter-M PM-260 PM-260 chiếc
16.414.200 VND VND
Còn hàng 12 tháng
939 Amply kèm bộ trộn 480W có tích hợp USB Inter-M PM-248 PM-248 chiếc
14.767.500 VND VND
Còn hàng 12 tháng
940 Amply kèm bộ trộn 30W có tích hợp USB Inter-M PU-103 PU-103 chiếc
4.422.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
941 Amply kèm bộ trộn 60W có tích hợp USB Inter-M PU-106 PU-106 chiếc
5.461.500 VND VND
Còn hàng 12 tháng
942 Amply kèm bộ trộn 120W có tích hợp USB Inter-M PU-112 PU-112 chiếc
6.633.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
943 Micro cổ ngỗng 14" Inter-M RM-01 RM-01 chiếc
1.768.800 VND VND
Còn hàng 12 tháng
944 Micro cổ ngỗng Inter-M RM-05A RM-05A chiếc
2.937.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
945 Bộ khuếch đại trộn Inter-M PAC-5600 PAC-5600 chiếc
71.028.100 VND VND
Còn hàng 12 tháng
946 Bộ điều khiển trung tâm tích hợp amply 300W Inter-M PAC-5000A PAC-5000A chiếc
44.390.500 VND VND
Còn hàng 12 tháng
947 Bộ phát thông tin sơ tán tự động Inter-M ARM-911A ARM-911A chiếc
22.706.200 VND VND
Còn hàng 12 tháng
948 Trạm micro điều khiển từ xa để bàn Inter-M RM-911D RM-911D chiếc
8.369.900 VND VND
Còn hàng 12 tháng
949 Trạm micro điều khiển từ xa gắn tường Inter-M RM-911W RM-911W chiếc
10.546.800 VND VND
Còn hàng 12 tháng
950 Đầu phát TOA WM-2110 01ER WM-2110 01ER chiếc
7.510.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
951 Bộ thu di động TOA WT-2100 01 WT-2100 01 chiếc
5.460.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
952 Bộ Thu Micro Không Dây TOA WT-5100 F01 WT-5100 F01 chiếc
4.980.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
953 Tai nghe kiểu treo TOA YP-E401 YP-E401 chiếc
810.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
954 Micro cài áo đa hướng TOA YP-M5310 YP-M5310 chiếc
980.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
955 Bộ thu không dây cài lưng kèm tai nghe JTS TG-10R/WM-10TG TG-10R/WM-10TG chiếc
3.600.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
956 Bộ phát không dây gài lưng JTS TG-10T JTS TG-10T chiếc
3.100.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
957 Bộ phát không dây gài lưng kèm micro cài ve áo JTS TG-10T/CM-801S TG-10T/CM-801S chiếc
3.280.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
958 Micro phiên dịch JTS e-8TH e-8TH chiếc
3.880.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
959 Bộ sạc cho micro JTS TG-10CH18 TG-10CH18 chiếc
9.760.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
960 Bộ phát tín hiệu không dây JTS TG-10STX TG-10STX chiếc
7.360.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
961 Pin Lithium-Ion JTS TG-3.7VB TG-3.7VB chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
962 Bộ thu không dây gài lưng JTS TG-10R TG-10R chiếc
3.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
963 Micro không dây cầm tay JTS Mh-16TG Mh-16TG chiếc
5.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
964 Sạc pin 2 lỗ JTS TG-10CH2 TG-10CH2 chiếc
1.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
965 Mic shure Sạc pin 36 lỗ JTS TG-10CH36 TG-10CH36 chiếc
18.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
966 Bộ thu không dây để bàn JTS TG-10SRX TG-10SRX chiếc
5.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
967 Bộ truyền phát hồng ngoại 4 kênh Bosch INT-TX04 INT-TX04 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
968 Bộ điều khiển không dây hồng ngoại 16 kênh ITC TS-0670H TS-0670H chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
969 Bộ thu phát hồng ngoại phiên dịch ITC IR Radiator TS-0670HS TS-0670HS chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
970 Bộ thu hồng ngoại 16 kênh ITC TS-0670HD TS-0670HD chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
971 Micro phiên dịch ca bin ITC TS-0670HY TS-0670HY chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
972 Bộ sạc pin máy phiên dịch ITC TS-0670HC TS-0670HC chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
973 Bộ điều khiển hệ thống phiên dịch 8 kênh ITC TS-0670H-8 TS-0670H-8 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
Loa
974 Loa Gắn Trần Nổi 6W TOA PC-2668 PC-2668 chiếc
490.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
975 Loa Âm Trần 6W TOA PC-2869 TOA PC-2869 chiếc
930.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
976 Loa Âm Trần 15W TOA PC-2852 PC-2852 chiếc
1.050.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
977 Loa gắn tường TOA PC-391 Y PC-391 chiếc
1.150.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
978 Loa gắn tường TOA PC-391T Y PC-391T Y chiếc
1.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
979 Loa Gắn Trần Chống Nước 3W TOA PC-3CL PC-3CL chiếc
2.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
980 Loa Gắn Trần Chống Nước TOA PC-3WR PC-3WR chiếc
2.198.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
981 Loa Gắn Trần Chống Bụi 5W TOA PC-5CL PC-5CL chiếc
2.560.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
982 Loa âm trần TOA PC-648R PC-648R chiếc
350.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
983 Loa âm trần 6W TOA PC-658R PC-658R chiếc
450.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
984 Loa âm trần TOA PC-668R-AS F00 PC-668R-AS F00 chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
985 Loa Treo Trần TOA PE-304 PE-304 chiếc
1.885.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
986 Loa treo trần TOA PE-64 PE-64 chiếc
1.480.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
987 Loa Âm Trần 6W TOA PC-1869 PC-1869 chiếc
780.000 VND VND